الصفحة الرئيسية البطريركية الأبرشيات الاكليريكيات الرهبانيات الأديرة ليتورجيا
 
التراث السرياني
المجلة البطريركية
المطبوعات الكنسية
إتصل بنا
معايدة وتهنئنة غبطة أبينا البطريرك باللغة السريانية لجميع أبناء الكنيسة السريانية الكاثوليكية في العالم بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة

 
 

يسرّنا أن ننشر فيما يلي نص المعايدة والتهنئة التي وجّهها غبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي الكلي الطوبى، باللغة السريانية، إلى جميع أساقفة وإكليروس ومؤمني الكنيسة السريانية الكاثوليكية الأنطاكية في العالم، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة:

 

ܡܢܝܢܐ: ܪܚ/ܒ̱ܝܘ

ܣܝܩܘܡܐ: ܟܓ/ܝܒ/ܒ̱ܝܘ

 

ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܺܝܛܪ̈ܳܦܽܘܠܺܝܛܶܐ ܘܶܐܦܶܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟ̣ܽܘܪ̈ܶܐܦܶܣܩܽܘܦܶܐ ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟ̣ܶܐ ܒܡܳܪܝܳܐ܆

ܒܠܶܒܢܳܢ ܟܺܝܬ ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ

 

   ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܥܰܡ ܫܽܘܐܳܠ ܛܰܝܒܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ:

   ܥܳܠܡܳܐ ܡܰܢ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܗ̇ ܡܥܰܕܥܶܕ ܘܰܡܚܰܓܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ܆ ܘܰܕܚܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ̣ܳܐ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܢܶܒܥܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܒܰܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ.

   ܐܶܬܰܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܫܶܠܝܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܘܬܰܡܺܝܡܬܳܐ ܒܰܦܠܶܫܛܺܝܢ܆ ܩܪܺܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܕܗܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܟ̣ܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ... ܘܚܰܬܶܡ ܠܰܣܒܰܪܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܡܺܐܡܰܪܬܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ܆ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܛܶܟܣ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܘܡܰܕܟ̣ܪܺܝܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܫܟܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ.

    ܒܦܽܘܪܣܳܐ ܕܶܝܢ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܘܰܕܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܳܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܠܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܘܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܟܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬ ܦܳܠܰܚ ܡܶܛܽܠ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܠܶܒܢܳܢ ܘܰܒܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܕܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ܆ ܘܬܰܝܬܶܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.

   ܠܶܒܰܢ ܓܶܝܪ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܨܳܝܒܺܝܢ ܠܘܳܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܚܰܫܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܰܬܚܶܝܬ ܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܚܳܐܶܝܢ܆ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܺܝܪܰܐܩ ܘܰܕܣܽܘܪܺܝܰܐ܆ ܕܰܒܝܰܡ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܽܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܶܬܠܰܛܡܺܝܢ܆ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܶܐܬܢܰܦܰܩ ܘܶܐܬܛܪܶܕ ܡܶܢ ܐܰܬܪܗܽܘܢ܆ ܟܶܐܡܰܬ ܡܰܘܨܶܠ ܘܩܽܘܪ̈ܝܶܐ ܕܰܒܫܰܠܘܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ܆ ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܚܘܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܗܳܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܡܰܠܝ̈ܳܢ܆ ܘܠܶܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ ܫܓܺܝܫܺܝܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܘܰܡܚܰܦܛܺܝܢܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܕܚܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܪܓܫܽܘܢ ܒܙܰܘܥܳܐ܆ ܒܰܕ ܫܰܦܪܳܐ ܗܘܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܫܬܰܡܠܶܐ܆ ܘܡܳܪܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܥܬܺܝܕ ܕܢܶܙܟܶܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ܆ ܘܢܰܗܦܶܟ ܟܽܠ ܪܕܺܝܦܳܐ ܘܰܛܪܺܝܕܳܐ ܠܰܐܬܪܶܗ܆ ܕܢܺܝܚܳܐܺܝܬ ܢܺܚܶܐ ܒܶܗ܆ ܘܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܩܰܪܶܒ ܘܰܢܦܰܪܢܶܣ ܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܘܶܢܓܶܠܳܝܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ.

    ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܡܶܛܽܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܕܡܶܢ ܥܺܝܪܰܐܩ ܘܣܽܘܪܺܝܰܐ܆ ܕܚܰܫܳܐܺܝܬ ܚܳܐܶܝܢ ܘܶܐܬܶܐܠܶܨܘ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܐܰܬܪܗܽܘܢ ܘܢܺܚܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܠܘ̈ܳܝܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܟܽܠ ܝܺܩܰܪܬܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܬܥܺܝܫܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܘܰܚܣܰܪܘ ܗܰܕ̈ܳܡܶܝܗ̇ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.

   ܣܳܟܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܽܘܪܟܬܰܢ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܰܢ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟܶܐ܆ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܬܗܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ܆ ܐܰܡܺܝܢ.

   ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ... ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ

 

    ܐܺܝܓܢܰܛܝܳܘܣ ܝܰܘܣܶܦ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܽܘܢܰܐܢ

    ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟܺܝܰܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܝ̈ܶܐ       

 

إضغط للطباعة