الصفحة الرئيسية البطريركية الأبرشيات الاكليريكيات الرهبانيات الأديرة ليتورجيا
 
التراث السرياني
المجلة البطريركية
المطبوعات الكنسية
إتصل بنا
رسالة عيد القيامة لغبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، باللغة السريانية

 
 

يطيب لنا أن ننشر فيما يلي النص الكامل لرسالة عيد القيامة المجيدة، باللغة السريانية، التي وجّهها غبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي:

 

ܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܢܓ/ܒ̱ܝܚ

ܣܺܝܩܽܘܡܳܐ: ܠܐ/ܓ/ܒ̱ܝܚ

 

ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܺܝܛܪ̈ܳܦܽܘܠܺܝܛܶܐ ܘܶܐܦܶܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟ̣ܽܘܪ̈ܶܐܦܶܣܩܽܘܦܶܐ ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟ̣ܶܐ ܒܡܳܪܝܳܐ܆

ܒܠܶܒܢܳܢ ܟܺܝܬ ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ

 

    ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܥܰܡ ܫܽܘܐܳܠ ܛܰܝܒܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ:

    ܢܽܘܚܳܡܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܙܳܟ̣ܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܪܘܚܳܢܳܝܳܐ ܕܰܒܥܶܠܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܬܰܚܘܺܝܬ ܚܽܘܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܠܰܐܦ̈ܰܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܣܰܒܪܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܠܰܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܕܠܰܡ ܚܰܫܰܝ̈ܢ ܘܽܐܘܠܨܳܢܰܝ̈ܢ ܠܳܐ ܐܶܬܛܥܺܝܘ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܗܳܐ ܒܠܶܒܰܢ ܫܟܺܝܚ܆ ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܥܰܕܪܳܢܰܢ ܘܰܡܣܰܝܥܳܢܰܢ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ.

    ܩܝܳܡܬܳܐ ܗܳܟ̣ܺܝܠ ܕܡܳܪܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܦܪܺܝܫܬܳܐ܆ ܘܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܽܘܪܳܪܳܗ̇ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܡܶܢ ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܘܟܶܫܠܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܪܺܝܡܳܐ ܠܕܶܚܠܬܳܐ ܘܡܰܫܪܝܳܐ ܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ.

    ܫܽܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܚܰܫܶܗ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܣܒܰܠ܆ ܠܰܢ ܫܰܘܙܶܒܘ ܡܶܢ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܙܰܟܳܝܬܳܐ܆ ܘܗܳܟ̣ܰܢܳܐ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܰܢ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܥܰܡ ܬܽܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܡܰܫܪܺܝܢܰܢ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ: «ܡܳܪܝ̱ ܘܰܐܠܳܗܝ» (ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟ: ܟܚ).

    ܒܦܽܘܪܣܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ܆ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܳܐ ܠܶܒܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܡܺܝ̈ܡܳܢ ܥܰܡ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܚܽܘܒܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܟ̣ܽܘܢ ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܺܝܛܪ̈ܳܦܽܘܠܺܝܛܶܐ ܘܶܐܦܶܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܣܽܘܢܗܕܘܣ ܕܥܺܕ̱ܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟ܆ ܘܰܠܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܩܠܺܝܪܳܘܣ܆ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܒܰܪܟ̣ܳܐ. ܟܰܕ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕܗܽܘܝܽܘ «ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ»܆ ܕܢܰܫܦܰܥ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܘܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܢܩܳܐ ܒܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ ܘܒܰܩܪ̈ܳܒܶܐ܆ ܘܰܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ ܒܠܶܒܢܳܢ ܘܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܥܺܝܪܰܐܩ ܘܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܩܰܕ̈ܫܶܐ܆ ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܬܽܘܪܟܺܝܰܐ܆ ܘܟܰܪ ܕܰܫܟܺܝܚܺܝܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆ ܡܰܠܘܢ ܕܶܝܢ ܒܽܐܘܪܺܝܦܺܝ ܘܒܰܐܡܶܝܪܟܰܐ ܘܒܳܐܣܬܪܰܐܠܝܰܐ܆ ܕܒܰܐܡܺܝܢ ܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܢܶܩܢܽܘܢ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ.

    ܘܳܐܦ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܠܘ̈ܳܝܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܒܣܰܒܪܳܐ ܘܰܬܟ̣ܺܝܠܽܘܬܳܐ ܠܒܶܢܝܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܢܰܨܺܝܚ.

    ܘܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܢܶܥܒܕܺܝܘܗ̱ܝ̱ ܠـܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܠـܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܰܠܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢܶܗ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܚܰܝ̈ܰܝܟܽܘܢ ܢܶܛܰܪ܆ ܘܥܺܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟ̣ܳܐ ܥܰܡ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܟܽܘܫܳܪܳܐ ܘܡܰܨܠܚܳܢܽܘܬܳܐ ܠܟ̣ܽܘܢ ܢܬܠ܆ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܬܗܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ.

   

    ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ... ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܩܳܡ.

    ܥܺܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟ̣ܳܐ... ܘܠܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܰܓܺܝܪ̈ܳܬܳܐ

 

    ܐܺܝܓܢܰܛܝܳܘܣ ܝܰܘܣܶܦ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܽܘܢܰܐܢ

    ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܝܘܟܺܝܰܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܝ̈ܶܐ       

 

 

إضغط للطباعة