الصفحة الرئيسية البطريركية الأبرشيات الاكليريكيات الرهبانيات الأديرة ليتورجيا
 
التراث السرياني
المجلة البطريركية
المطبوعات الكنسية
إتصل بنا
رسالة عيد الميلاد المجيد لعام 2018 لغبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان (باللغة السريانية)

 
 

يطيب لنا أن ننشر فيما يلي النص الكامل للرسالة التي وجّهها غبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2018، باللغة السريانية، بعنوان: "تواضعَ كي يرفعَنا":

 

ܡܢܝܢܐ: ܪܓ/ܒ̱ܝܚ

ܣܝܩܘܡܐ: ܝܛ/ܝܒ/ܒ̱ܝܚ

ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܺܝܛܪ̈ܳܦܽܘܠܺܝܛܶܐ ܘܶܐܦܶܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟ̣ܽܘܪ̈ܶܐܦܶܣܩܽܘܦܶܐ ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟ̣ܶܐ ܒܡܳܪܝܳܐ܆

ܒܠܶܒܢܳܢ ܟܺܝܬ ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ

 

    ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܥܰܡ ܫܽܘܐܳܠ ܛܰܝܒܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ:

«ܐܶܬܡܰܟܰܟ ܕܰܢܪܺܝܡܰܢ»

    ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܥܰܕܥܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܥܰܡ ܥܳܠܡܳܐ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܗ̇܆ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ܆ ܘܰܕܚܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ̣ܳܐ܆ ܢܶܒܥܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܶܐܬܓܡܰܪ ܘܶܐܫܬܰܡܠܺܝ ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܰܢ ܡܪܰܝܡܳܐ ܐܶܬܡܰܟܰܟ̣ ܠܘܳܬ ܓܶܢܣܰܢ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܕܰܢܪܺܝܡܰܢ ܘܰܢܥܰܠܝܰܢ ܠܰܐܬܪܶܗ ܓܰܐܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ.

    ܘܗܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܩܺܝܬܳܪܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܩܪܰܚ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: «ܡܳܐ ܡܰܟܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܐ ܥܰܙܺܝܙ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܘ ܝܰܠܽܘܕܳܐ܆ ܕܺܝܢܳܟ ܥܰܙܺܝܙ܆ ܚܽܘܒܳܟ ܒܰܣܺܝܡ܆ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܥܠܰܝܟ ܢܩܽܘܡ» (ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ܆ ܝܓ̄: ܘ̄).

    ܘܬܽܘܒ ܐܰܩܶܦ ܩܰܕܺܝܫܰܢ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܝܰܬܪܳܐ ܒܡܺܐܡܪ̈ܰܘܗ̱ܝ̱ ܕܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ: «ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܶܒܥܰܬ݀ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ܆ ܕܬܶܨܛܰܒܰܬ ܐܳܦ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܛܰܒܥܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܐܶܬܰܝܢ ܕܢܶܚܙܶܝܟ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܶܬܰܝܢ ܕܢܶܚܙܶܝܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܨܡܰܚ ܠܶܗ ܢܺܝܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ» (ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܆ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ܆ ܐ̄: ܨܛ̄ - ܝܓ̄: ܛ̄).

    ܒܦܽܘܪܣܳܐ ܕܶܝܢ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܰܕܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܳܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܠܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ܆ ܘܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܟܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬ ܦܳܠܰܚ ܡܶܛܽܠ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܒܠܶܒܢܳܢ ܘܰܒܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܕܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ܆ ܘܬܰܝܬܶܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.

    ܠܶܒܰܢ ܓܶܝܪ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܨܳܝܒܺܝܢ ܠܘܳܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܚܰܫܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܰܬܚܶܝܬ ܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܚܳܐܶܝܢ܆ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܥܺܝܪܰܐܩ ܘܰܕܣܽܘܪܺܝܰܐ܆ ܕܰܒܝܰܡ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܽܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܶܬܠܰܛܡܺܝܢ. ܘܪܳܢܶܝܢܰܢ ܬܽܘܒ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܬܩܰܘܶܐ ܡܕܺܝܢܰܬ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ. ܘܰܠܠܶܒܢܳܢ ܝܰܩܺܝܪܳܐ܆ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܕܰܢܩܰܘܶܐ ܐܰܬܪܳܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܘܡܳܬܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ.  

    ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܡܶܛܽܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܕܡܶܢ ܥܺܝܪܰܐܩ ܘܣܽܘܪܺܝܰܐ܆ ܕܚܰܫܳܐܺܝܬ ܚܳܐܶܝܢ ܘܶܐܬܶܐܠܶܨܘ ܕܢܶܫܒܩܽܘܢ ܐܰܬܪܗܽܘܢ ܘܢܺܚܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܠܘ̈ܳܝܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܟܽܠ ܝܺܩܰܪܬܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܬܥܺܝܫܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܘܰܚܣܰܪܘ ܗܰܕ̈ܳܡܶܝܗ̇ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.

    ܣܳܟܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܽܘܪܟܬܰܢ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܰܢ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟܶܐ܆ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܬܗܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ܆ ܐܰܡܺܝܢ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ... ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ

 

    ܣܪܺܝܛ ܒܟܽܘܪܣܝܰܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܝܳܐ ܕܰܒܒܝܪܽܘܬ –ܠܶܒܢܳܢ

    ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܫܰܥܣܰܪ ܕܺܝܪܰܚ ܟܳܢܽܘܢ ܩܕܺܝܡ ܫܢܰܬ ܒ̱ܝܚ

    ܘܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܬܳܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܽܘܬܰܢ

 

    ܐܺܝܓܢܰܛܝܳܘܣ ܝܰܘܣܶܦ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܽܘܢܰܐܢ

    ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟܺܝܰܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܝ̈ܶܐ

 

إضغط للطباعة