الصفحة الرئيسية البطريركية الأبرشيات الاكليريكيات الرهبانيات الأديرة ليتورجيا
 
التراث السرياني
المجلة البطريركية
المطبوعات الكنسية
إتصل بنا
رسالة الصوم الكبير 2019 باللغة السريانية لغبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان

 
 

    يطيب لنا أن ننشر فيما يلي النص الكامل لرسالة الصوم الكبير 2019 باللغة السريانية لغبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بعنوان: "صلّوا بلا انقطاع" (1تس5: 17)

    ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܰܫܢܰܬ ܒ̱ܝܛ ܠܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܝ ܐܺܝܓܢܰܛܝܳܘܣ ܝܰܘܣܶܦ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܽܘܢܰܐܢ، ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܳܝܘܟܝܰܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܩܰܬܽܘ̈ܠܺܝܩܳܝܶܐ: «ܗܘܰܘ ܡܨܰܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ»

 

ܡܢܝܢܐ: ܢܘ/ܒ̱ܝܛ

ܣܝܩܘܡܐ: ܟܙܙ/ܒ/ܒ̱ܝܛ

ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܺܝܛܪ̈ܳܦܽܘܠܺܝܛܶܐ ܘܶܐܦܶܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟ̣ܽܘܪ̈ܶܐܦܶܣܩܽܘܦܶܐ ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟ̣ܶܐ ܒܡܳܪܝܳܐ܆

ܒܠܶܒܢܳܢ ܟܺܝܬ ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ

 

   ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܥܰܡ ܫܽܘܐܳܠ ܛܰܝܒܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ:

 

«ܗܘܰܘ ܡܨܰܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ» (ܐ ܬܣܠܘܢܝܩܝ̈ܐ ܗ: ܝܙܙ)

 

    ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܆ ܙܰܒܢܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܩܰܒܠܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܘܰܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܠܘܳܬ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ.

    ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܛܰܝܒܺܝܢܰܢ ܠܰܡܚܰܓܳܝܽܘ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ܆ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܫܪܶܐ܆ ܘܡܶܬܚܰܦܛܺܝܢܰܢ ܒܫܰܗܪܳܐ ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܟܬܰܒ ܠܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܰܐܩܪܰܚ:

    «ܗܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ... ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܡܰܚܶܒ ܠܳܗ̇ ܣܰܓܺܝ܆ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܕܰܪ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ».

    ܘܫܰܡܠܺܝ ܕܶܝܢ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܥܰܠ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܒܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪ:

    «ܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܒܚܰܫܳܐ ܟܰܢܶܫ ܪܶܥܝܳܢܳܟ܆ ܘܰܐܪܡܳܐ ܦܓܽܘܕܬܳܐ ܒܚܽܘܫܳܒ̈ܰܝܟ ܘܰܬܟܽܘܣ ܐܶܢܽܘܢ ܨܶܝܕ ܠܶܒܳܟ. ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܩܳܐܶܡ ܦܰܓܪܳܟ ܘܠܶܒܳܟ ܦܳܗܶܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܓܽܘܫܡܳܟ ܥܺܕܬܳܐ ܘܗܰܝܟܠܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܚܠܳܦ ܦܺܝܪܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܡܳܟ ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ ܣܶܦܘ̈ܳܬܳܟ܆ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܠܶܫܳܢܳܟ ܕܰܡܪܰܥܶܐ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ».

    ܬܰܘ ܟܽܠܰܢ ܐܰܚ̈ܰܝ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܡܒܰܪܟ̣ܳܐ ܢܨܽܘܡ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܟ̣ܳܝܐ܆ ܦܰܓܪܳܐ ܢܨܽܘܡ ܡܶܢ ܡܶܐܟ̣ܠܳܐ܆ ܘܳܐܦ ܢܰܦܫܳܐ ܬܨܽܘܡ ܒܽܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܢܩܰܪܶܒ ܟܽܠܰܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܬܟܺܝܒܬܳܐ ܐܰܟ̣ܡܳܐ ܕܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ: «ܗܘܰܘ ܡܨܰܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ»(ܐ ܬܣܠܘܢܝܩܝ̈ܐ ܗ: ܝܙܙ). ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܫܬܰܘܫܰܛ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܘܰܢܛܰܝܶܒ ܢܰܦܫܰܢ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܕܘܳܐ ܘܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܨܰܘܡܳܐ ܛܳܒ ܦܽܘܪܣܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ܆ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܚܽܘܒܰܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܓܶܢܣܰܢ. ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܚܽܘܒܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܣܳܟ ܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܐܠܶܦ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ«ܚܽܘܒܳܐ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܠܰܝܬ܆ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܰܦܫܶܗ ܢܣܺܝܡ ܚܠܳܦ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ» (ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܝܗ: ܝܓ).

    ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ܆ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܬܟܺܝܒܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ܆ ܘܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܒܠܶܒܢܳܢ ܘܰܒܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܰܒܥܺܝܪܰܐܩ ܘܰܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܩܰܕ̈ܫܶܐ ܘܰܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܒܬܽܘܪܟܺܝܰܐ܆ ܘܳܐܦ ܒܓܳܠܽܘܬܳܐ܆ ܒܽܐܘܪܺܝܦܺܝ ܘܒܰܐܡܶܝܪܟܰܐ ܘܒܐܳܘܣܬܪܰܐܠܝܰܐ. ܘܰܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܕܠܳܐ ܫܰܠܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ܆ ܕܢܶܥܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܠ ܒܽܘ̈ܠܒܳܠܶܐ ܘܰܫܓܽܘܫܝ̈ܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܘܢܶܛܰܪ ܠܰܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ.

    ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܢܒܰܪܶܟ ܨܰܘܡܰܢ܆ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ܆ ܘܢܶܨܛܒܶܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܢ. ܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܡܪܰܚܡܳܳܢܽܘܬܶܗ ܡܫܰܐܠܺܝܢܰܢ ܕܰܢܚܰܣܶܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܢܺܝܕ̈ܰܝܢ܆ ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܰܢܥܰܕܥܶܕ ܟܽܠܰܢ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ.

    ܣܳܟܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܽܘܪܟܬܰܢ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܰܢ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟܶܐ܆ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܬܗܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ܆ ܐܰܡܺܝܢ

ܣܪܺܝܛ ܒܟܽܘܪܣܝܰܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܝܳܐ ܕܰܒܒܝܪܽܘܬ –ܠܶܒܢܳܢ

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܰܒܥܐ ܕܺܝܪܰܚ ܫܒܳܛ ܫܢܰܬ ܒ̱ܝܛ

ܘܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܥܣܺܝܪܳܝܬܳܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܽܘܬܰܢ

 

  ܐܺܝܓܢܰܛܝܳܘܣ ܝܰܘܣܶܦ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܽܘܢܰܐܢ

  ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟܺܝܰܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܝ̈ܶܐ

 

إضغط للطباعة