الصفحة الرئيسية البطريركية الأبرشيات الاكليريكيات الرهبانيات الأديرة ليتورجيا
 
التراث السرياني
المجلة البطريركية
المطبوعات الكنسية
إتصل بنا
رسالة عيد القيامة 2019 لغبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، باللغة السريانية

 
 

    يطيب لنا أن ننشر فيما يلي النص الكامل لرسالة عيد القيامة المجيدة، باللغة السريانية، لهذا العام 2019، التي وجّهها غبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي:

 

    ܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܥܚ/ܒ̱ܝܛ

    ܣܺܝܩܽܘܡܳܐ: ܝܙܙ/ܕ/ܒ̱ܝܛ

 

ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܺܝܛܪ̈ܳܦܽܘܠܺܝܛܶܐ ܘܶܐܦܶܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟ̣ܽܘܪ̈ܶܐܦܶܣܩܽܘܦܶܐ ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟ̣ܶܐ ܒܡܳܪܝܳܐ܆

ܒܠܶܒܢܳܢ ܟܺܝܬ ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ

 

ܩܳܡ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܙܰܕܩܰܢ (ܪ̈ܗܘ ܕ: ܟܗ)

 

    ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܥܰܡ ܫܽܘܐܳܠ ܛܰܝܒܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ:

    ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܕܠܳܐ ܦܳܛܰܪ܆ ܡܰܥܕܥܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܚܰܓܶܝܢܰܢ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ ܫܒܺܝܚܬܳܐ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܒܳܬܰܪ ܚܰܫܶܗ ܕܰܣܒܰܠ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܡܺܝܬ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢ ܓܶܢܣܰܢ ܚܰܠܳܫܳܐ܆ ܘܩܳܡ ܘܝܰܗܒ ܠܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܫܠܳܡܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ: «ܕܗܽܘ ܐܶܫܬܠܶܡ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܰܝܢ܆ ܘܩܳܡ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܙܰܕܩܰܢ» (ܪ̈ܗܘ ܕ: ܟܗ). ܗܳܟ̣ܰܢܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ̈ܳܐ ܢܺܚܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ ܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ: «ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܆ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܳܡ».  

    ܛܶܟܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܩܪܰܚ ܥܰܠ ܙܳܟ̣ܽܘܬܳܐ ܕܰܐܩܢܝܰܬ݀ ܠܰܢ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ: «ܩܳܡ ܡܳܪܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܰܥܛܺܝܦ ܬܳܓܳܐ ܕܙܳܟ̣ܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܥܛܳܐ ܠܥܰܒܕ̈ܰܘܗ̱ܝ̱ ܟܽܠ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕܰܟܕܺܝܢܳܐ ܒܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ».

    ܩܝܳܡܬܳܐ ܗܳܟ̣ܺܝܠ ܕܡܳܪܰܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܦܪܺܝܫܬܳܐ܆ ܕܗܺܝ ܡܪܺܝܡܳܐ ܠܕܶܚܠܬܳܐ ܘܡܰܫܪܝܳܐ ܒܗܺܝܠܽܘܬܳܐ܆ ܘܩܳܪܝܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܢܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܩܳܡܢܰܢ ܥܰܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܶܟܺܝܠ ܒܚܽܘܒܳܐ ܢܶܪܕܶܐ܆ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܕܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܢܶܬܩܪܶܐ: «ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܩܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗ̱ܝ܆ ܗܳܟ̣ܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܢܗܰܠܶܟ» (ܪܗܘ ܘ: ܕ).

    ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܕܶܝܢ ܒܰܫܒܺܝܚܽܘܬܳܗ̇ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: «ܒܓܰܘ ܚܶܫܽܘܟ̣ܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܚ܆ ܘܙܰܗܪܶܗ ܪܰܒܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܥܩܰܪ. ܥܓܺܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܟܰܦܳܐ ܢܩܰܫܘ܆ ܠܩܳܠ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܩܪܳܐ. ܣܶܕܪ̈ܰܝ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܠܶܠܘ ܥܪܰܩܘ܆ ܘܫܰܠܺܝܛ ܚܶܫܟܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܦܰܠ. ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܝܢܰܬ݀܆ ܒܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܰܨܡܚܰܬ݀»(ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ܆ ܣܽܘܓܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ).

    ܒܦܽܘܪܣܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ܆ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܳܐ ܠܶܒܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܡܺܝ̈ܡܳܢ ܥܰܡ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܚܽܘܒܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܟ̣ܽܘܢ ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܺܝܛܪ̈ܳܦܽܘܠܺܝܛܶܐ ܘܶܐܦܶܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܣܽܘܢܗܕܘܣ ܕܥܺܕ̱ܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟ܆ ܘܰܠܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܩܠܺܝܪܳܘܣ܆ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܒܰܪܟ̣ܳܐ. ܟܰܕ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕܗܽܘܝܽܘ «ܩܝܳܡܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ»܆ ܕܢܰܫܦܰܥ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ܆ ܘܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܒܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܢܩܳܐ ܒܬܰܟܬܽܘ̈ܫܶܐ ܘܒܰܩܪ̈ܳܒܶܐ܆ ܘܰܦܪܺܝܫܳܐܺܝܬ ܒܠܶܒܢܳܢ ܘܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܥܺܝܪܰܐܩ ܘܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܩܰܕ̈ܫܶܐ܆ ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܬܽܘܪܟܺܝܰܐ܆ ܘܟܰܪ ܕܰܫܟܺܝܚܺܝܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆ ܡܰܠܘܢ ܕܶܝܢ ܒܽܐܘܪܺܝܦܺܝ ܘܒܰܐܡܶܝܪܟܰܐ ܘܒܳܐܣܬܪܰܐܠܝܰܐ܆ ܕܒܰܐܡܺܝܢ ܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܢܶܩܢܽܘܢ ܒܢܰܝܢܳܫ̈ܳܐ.

    ܘܳܐܦ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܠܘ̈ܳܝܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܒܣܰܒܪܳܐ ܘܰܬܟ̣ܺܝܠܽܘܬܳܐ ܠܒܶܢܝܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܝܰܬܺܝܪ ܢܰܨܺܝܚ.ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܪܳܪܗܽܘܢ ܕܰܬܪܶܝܢ ܡܺܝܛܪ̈ܳܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܚܛܺܝ̈ܦܶܐ ܕܚܳܠܳܒ܆ ܦܰܘܠܳܘܣ ܝܰܐܙܓܺܝ ܘܡܳܪܝ ܓܪܺܝܓܳܘܪܝܳܘܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܺܝ̈ܦܶܐ. 

    ܘܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܢܶܥܒܕܺܝܘܗ̱ܝ̱ ܠـܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܠـܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܰܠܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢܶܗ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܚܰܝ̈ܰܝܟܽܘܢ ܢܶܛܰܪ܆ ܘܥܺܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟ̣ܳܐ ܥܰܡ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܟܽܘܫܳܪܳܐ ܘܡܰܨܠܚܳܢܽܘܬܳܐ ܠܟ̣ܽܘܢ ܢܬܠ܆ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܬܗܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ.

ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ... ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܩܳܡ.

ܥܺܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟ̣ܳܐ... ܘܠܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܢܰܓܺܝܪ̈ܳܬܳܐ

 

إضغط للطباعة