الصفحة الرئيسية البطريركية الأبرشيات الاكليريكيات الرهبانيات الأديرة ليتورجيا
 
التراث السرياني
المجلة البطريركية
المطبوعات الكنسية
إتصل بنا
رسالة عيد الميلاد المجيد لعام 2019 لغبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان (باللغة السريانية)

 
 

    يطيب لنا أن ننشر فيما يلي النص الكامل للرسالة التي وجّهها غبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2019، باللغة السريانية، بعنوان: "هلمّوا إلى بيت لحم":

 

    ܡܢܝܢܐ: 280/2019

    ܣܝܩܘܡܐ: 20/12/2019

 

ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܺܝܛܪ̈ܳܦܽܘܠܺܝܛܶܐ ܘܶܐܦܶܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟ̣ܽܘܪ̈ܶܐܦܶܣܩܽܘܦܶܐ ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟ̣ܶܐ ܒܡܳܪܝܳܐ܆

ܒܠܶܒܢܳܢ ܟܺܝܬ ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ

 

ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܥܰܡ ܫܽܘܐܳܠ ܛܰܝܒܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ:

 

«ܢܶܪܕܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ ܠܚܶܡ»

 

    ܥܳܠܡܳܐ ܡܰܢ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܗ̇ ܡܥܰܕܥܶܕ ܘܰܡܚܰܓܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ܆ ܘܰܕܚܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ̣ܳܐ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܢܶܒܥܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܒܰܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ.

    ܬܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܪܕܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܠܳܗ̇ ܣܰܒܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܣܒܰܪܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܡܰܝܬܝܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇.

    ܘܗܳܐ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܐܰܩܪܰܚܘ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ܆ ܘܰܐܙܺܝܥ ܠܰܟܝܳܢܰܝ̈ܢ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܟܰܪ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܥܽܘܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ:

    «ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܥܶܒܪܶܬ܆ ܘܩܳܠܳܐ ܕܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܚܰܒܺܝ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܘܰܐܚܕܰܢܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܪܝܰܡ ܕܰܡܢܰܨܪܳܐ ܠܰܒܪܳܗ̇܆ ܨܒܰܝܬ ܒܺܝ ܡܳܪܝ ܘܰܗܘܺܝܬ ܐܶܡܳܟ܆ ܘܰܐܒܽܘܟ ܡܰܢܽܘ ܐܶܡܳܟ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫܳܐ. ܒܪܺܝܟܽ ܗ̱ܘ ܕܰܫܒܰܩ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ܆ ܘܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܐܽܘܪܝܳܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ».

    ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܳܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܟܶܢܳܪܗ ܕܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ܆ ܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܶܐܬܚܰܝܰܕ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ:  

    «ܐܶܬܰܝܢ ܕܢܶܚܙܶܝܟ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬ܆ ܐܶܬܰܝܢ ܕܢܶܚܙܶܝܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܨܡܰܚ ܠܶܗ ܢܺܝܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ»(ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ܆ ܡܰܕܪ̈ܳܫܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܰܠܕܳܐ܆ ܝܓ̄: ܛ̄).

    ܐܶܬܰܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܒܫܶܠܝܶܗ ܕܠܶܠܝܳܐ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܘܬܰܡܺܝܡܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ: «ܕܗܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܟ̣ܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ...»܆ ܘܚܰܬܶܡ ܠܰܣܒܰܪܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ:

    «ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ܆ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ». ܘܗܳܕܶܐ ܡܺܐܡܰܪܬܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܰܐܡܪܳܐ܆ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܛܶܟܣ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܘܡܰܕܟ̣ܪܺܝܢ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܫܟܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ.

    ܒܦܽܘܪܣܳܐ ܕܶܝܢ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܰܕܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܳܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܠܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ܆ ܘܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܟܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬ ܦܳܠܰܚ ܡܶܛܽܠ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܒܠܶܒܢܳܢ ܘܰܒܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܕܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ܆ ܘܬܰܝܬܶܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.

    ܠܶܒܰܢ ܓܶܝܪ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܨܳܝܒܺܝܢ ܠܘܳܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܚܰܫܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܰܬܚܶܝܬ ܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܚܳܐܶܝܢ܆ ܕܰܒܝܰܡ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܽܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܶܬܠܰܛܡܺܝܢ܆ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܒܠܶܒܢܳܢ ܘܰܒܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܰܒܥܺܝܪܰܐܩ܆ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܶܐܬܢܰܦܰܩ ܘܶܐܬܛܪܶܕ ܡܶܢ ܐܰܬܪܗܽܘܢ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܠܘ̈ܳܝܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܟܽܠ ܝܺܩܰܪܬܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܬܥܺܝܫܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܘܰܚܣܰܪܘ ܗܰܕ̈ܳܡܶܝܗ̇ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.

    ܣܳܟܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܽܘܪܟܬܰܢ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܰܢ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟܶܐ܆ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܬܗܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ܆ ܐܰܡܺܝܢ.

    ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ... ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ

 

ܣܪܺܝܛ ܒܟܽܘܪܣܝܰܢ ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܝܳܐ ܕܰܒܒܝܪܽܘܬ –ܠܶܒܢܳܢ

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܕܺܝܪܰܚ ܟܳܢܽܘܢ ܩܕܺܝܡ ܫܢܰܬ ܒ̱ܝܛ

ܘܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܥܣܺܝܪܳܝܬܐ ܕܦܰܛܪܝܰܪܟܽܘܬܰܢ

 

     ܐܺܝܓܢܰܛܝܳܘܣ ܝܰܘܣܶܦ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܽܘܢܰܐܢ

    ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟܺܝܰܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܝ̈ܶܐ

 

إضغط للطباعة