الصفحة الرئيسية البطريركية الأبرشيات الاكليريكيات الرهبانيات الأديرة ليتورجيا
 
التراث السرياني
المجلة البطريركية
المطبوعات الكنسية
إتصل بنا
معايدة عيد القيامة المجيدة ٢٠٢٠ باللغة السريانية، لغبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الأنطاكي

 

    يطيب لنا أن ننشر فيما يلي نص معايدة عيد القيامة المجيدة ٢٠٢٠ باللغة السريانية، لغبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الأنطاكي:

 

    ܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܡܓ/ܒ̱ܟ

    ܣܺܝܩܽܘܡܳܐ: ܝܐ/ܕ/ܒ̱ܟ

ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܒ̱ܟ

ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܺܝܛܪ̈ܳܦܽܘܠܺܝܛܶܐ ܘܶܐܦܶܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟ̣ܽܘܪ̈ܶܐܦܶܣܩܽܘܦܶܐ ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟ̣ܶܐ ܒܡܳܪܝܳܐ܆

ܒܠܶܒܢܳܢ ܟܺܝܬ ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ

 

ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܥܰܡ ܫܽܘܐܳܠ ܛܰܝܒܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ:

«ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ»

 

    ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܕܳܡ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܕܰܩܒܺܝܥܺܝ̈ܢ ܒܓܰܘ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ܆ ܒܩܶܐܣܰܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܡ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܡܰܠܦܳܢܗܽܘܢ܆ ܒܠܺܠܝܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܘܰܒܝܽܘܡ ܥܪܽܘܒܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܘܕܰܙܩܺܝܦܽܘܬܳܐ.

    ܠܦܽܘܬ ܛܶܟܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ܆ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܠܛܶܟܣܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܥܺܕܬܰܢ ܣܰܝܒܪܰܬ݀ ܠܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܘܰܦܠܳܛ̈ܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܕܰܩܪ̈ܳܒܶܐ. ܟܡܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝ̈ܢܰܢ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܫܠܳܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܥܺܕܬܶܗ.

    ܣܢܺܝܩܽܘܬܰܢ ܕܶܝܢ ܪܰܒܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܐ ܡܙܰܠܗܙ̈ܶܐ ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܒܰܕܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܠܳܗ̇ «ܦܺܝܪܽܘܣ ܟܳܘܪܳܘܢܰܐ». ܘܰܐܝܟ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܶܐ܆ ܚܢܰܢ ܬܽܘܒ ܐܰܠܺܝܨܺܝܢܰܢ ܕܢܶܩܒܽܘܥ ܘܕܰܢܦܽܘܫ ܒܒ̈ܳܬܶܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܰܢ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ. ܠܶܗ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܥܽܘܡܩ̈ܰܝ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܕܢܰܫܦܰܥ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܡܶܟܺܝܠ ܢܺܚܶܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܫܰܦܝܳܐ.  

    ܒܦܽܘܪܣܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܳܐ܆ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܳܐ ܠܶܒܳܢܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܡܺܝ̈ܡܳܢ ܥܰܡ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܚܽܘܒܳܢܳܝ̈ܶܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܟ̣ܽܘܢ ܐܳܘ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܩܠܺܝܪܳܘܣ ܘܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܡܒܰܪܟ̣ܳܐ܆ ܒܠܶܒܢܳܢ ܘܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܥܺܝܪܰܐܩ ܘܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܩܰܕ̈ܫܶܐ܆ ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܬܽܘܪܟܺܝܰܐ܆ ܘܟܰܪ ܕܰܫܟܺܝܚܺܝܢ ܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ܆ ܡܰܠܘܢ ܕܶܝܢ ܒܽܐܘܪܺܝܦܺܝ ܘܰܒܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܶܝܪ̈ܟܰܐܣ ܘܒܳܐܣܬܪܰܐܠܝܰܐ܆ ܕܒܰܐܡܺܝܢܘ ܢܺܝܚܽܘܬܳܐ ܢܶܩܢܽܘܢ܆ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ.

    ܘܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܕܢܶܥܒܕܺܝܘܗ̱ܝ̱ ܠـܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܠـܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢܶܗ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܚܰܝܰܝ̈ܟܽܘܢ ܢܶܛܰܪ܆ ܘܥܺܐܕܳܐ ܒܪܺܝܟ̣ܳܐ ܥܰܡ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܟܽܘܫܳܪܳܐ ܘܡܰܨܠܚܳܢܽܘܬܳܐ ܠܟ̣ܽܘܢ ܢܶܬܶܠ܆ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܬܗܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ.

   

ܩܳܡ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ... ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܩܳܡ.

 

    ܐܺܝܓܢܰܛܝܳܘܣ ܝܰܘܣܶܦ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܽܘܢܰܐܢ

    ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܝܘܟܺܝܰܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܝ̈ܶܐ

 

إضغط للطباعة