الصفحة الرئيسية البطريركية الأبرشيات الاكليريكيات الرهبانيات الأديرة ليتورجيا
 
التراث السرياني
المجلة البطريركية
المطبوعات الكنسية
إتصل بنا
رسالة عيد الميلاد المجيد لعام 2020 لغبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان (باللغة السريانية)

 
 

    يطيب لنا أن ننشر فيما يلي نص الرسالة التي وجّهها غبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2020، باللغة السريانية، بعنوان: "رجاءُ الكونِ وافانا".

 

    ܡܢܝܢܐ: 166/2020

    ܣܝܩܘܡܐ: 23/12/2020

 

ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܒ̱ܟ

 

ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܺܝܛܪ̈ܳܦܽܘܠܺܝܛܶܐ ܘܶܐܦܶܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟ̣ܽܘܪ̈ܶܐܦܶܣܩܽܘܦܶܐ ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟ̣ܶܐ ܒܡܳܪܝܳܐ܆

ܒܠܶܒܢܳܢ ܟܺܝܬ ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ

 

    ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܥܰܡ ܫܽܘܐܳܠ ܛܰܝܒܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ:

«ܣܰܒܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܦܓܰܥ ܒܰܢ»

    ܥܳܠܡܳܐ ܡܰܢ ܡܫܺܝܚܳܝܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܗ̇ ܡܥܰܕܥܶܕ ܘܰܡܚܰܓܶܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ܆ ܘܰܕܚܽܘܒܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ̣ܳܐ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܢܶܒܥܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܒܰܥܬܺܝܕܽܘܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ܆ ܥܺܐܕܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܠܺܝܚܳܐ.

 

    ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ܆ ܚܳܕܶܝܢܰܢ ܒܫܽܘܡܠܳܝ ܫܽܘܕܳܝܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗ̱ܝ܆ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܣܽܘܪܝܳܝܳܐ ܟܶܢܳܪܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܺܝ܆ ܐܳܡܰܪ: «ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܫܩܰܠ ܡܶܢܰܢ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܗܰܘ ܕܺܝܠܰܢ ܢܶܣܓܶܐ ܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ».

 

    ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܙܪܰܥ ܝܰܠܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܒܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇܆ ܕܗܳܐ ܚܶܫܟܳܐ ܛܠܶܩ ܘܰܐܡܠܶܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܘܐܰܡܺܝܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝ̱ ܐܰܦܪܶܝܡ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

 

    «ܕܰܓܪܶܣ ܗ̱ܘܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܆ ܣܓܺܝ ܠܶܗ ܣܰܒܪܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܣܰܒܰܪܘ̱ ܗ̱ܘܰܘ܆ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܰܦܣܰܩ ܣܰܒܪܰܢ܆ ܣܰܒܪܶܗ ܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗ̱ܝ ܦܰܣܶܩ ܗ̱ܘܳܐ. ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܣܓܺܝ ܠܶܗ ܣܰܒܪܳܐ܆ ܗܘܳܐ ܝܰܠܕܳܟ ܠܰܕܠܳܐ ܣܰܒܪܳܐ. ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܓܳܣܶܐ ܣܰܒܪܳܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܣܰܒܪܳܟ ܕܰܐܝܬܺܝ ܣܒܰܪܬܳܐ».

 

    ܒܦܽܘܪܣܳܐ ܕܶܝܢ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܰܕܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܳܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܠܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ܆ ܘܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܐܰܚܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܳܝ̈ܶܐ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܟܰܫܺܝܪܳܐܺܝܬ ܦܳܠܰܚ ܡܶܛܽܠ ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܒܠܶܒܢܳܢ ܘܰܒܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܨܥܳܝܬܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܕܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ܆ ܘܬܰܝܬܶܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܟܽܠ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.

 

    ܠܶܒܰܢ ܓܶܝܪ ܘܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܨܳܝܒܺܝܢ ܠܘܳܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܕܚܰܫܺܝܫܳܐܺܝܬ ܘܰܬܚܶܝܬ ܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܚܳܐܶܝܢ܆ ܕܰܒܝܰܡ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܽܐܘܠܨ̈ܳܢܶܐ ܘܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܶܬܠܰܛܡܺܝܢ܆ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܒܠܶܒܢܳܢ܆ ܘܣܽܘܪܺܝܰܐ܆ ܘܥܺܝܪܰܐܩ܆ ܘܥܽܘܒܝܰܡܳܐ ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ܆ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܩܰܕ̈ܫܶܐ܆ ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܘܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܬܽܘܪܟܺܝܰܐ܆ ܘܽܐܘܪܺܝܦܺܝ܆ ܘܰܐܡܶܝܪܟܰܐ ܓܰܪܒܝܳܝܬܳܐ܆ ܘܰܐܡܶܝܪܟܰܐ ܬܰܝܡܢܳܝܬܳܐ܆ ܘܐܳܣܬܪܰܐܠܝܰܐ܆ ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܶܐܬܢܰܦܰܩ ܘܶܐܬܛܪܶܕ ܡܶܢ ܐܰܬܪܗܽܘܢ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܠܘ̈ܳܝܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܳܫܽܘ̈ܫܶܐ܆ ܘܳܐܦ ܟܽܠ ܝܺܩܰܪܬܳܐ ܕܚܰܫܳܐ ܬܥܺܝܫܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܘܰܚܣܰܪܘ ܗܰܕ̈ܳܡܶܝܗ̇ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚ ܥܳܠܡܳܐ ܘܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ«ܟܳܘܪܳܘܢܰܐ»܆ ܘܟܽܠܰܢ ܢܺܚܶܐ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ.

 

    ܣܳܟܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܽܘܪܟܬܰܢ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܰܢ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟܶܐ܆ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܬܗܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ܆ ܐܰܡܺܝܢ.

 

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ... ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ.

 

 

    ܐܺܝܓܢܰܛܝܳܘܣ ܝܰܘܣܶܦ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܽܘܢܰܐܢ

    ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟܺܝܰܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܝ̈ܶܐ

 

إضغط للطباعة