الصفحة الرئيسية البطريركية الأبرشيات الاكليريكيات الرهبانيات الأديرة ليتورجيا
 
التراث السرياني
المجلة البطريركية
المطبوعات الكنسية
إتصل بنا
نص الكلمة التي ألقاها بالإيطالية غبطة أبينا البطريرك ترحيباً بقداسة البابا فرنسيس خلال زيارته إلى كاتدرائية سيّدة النجاة السريانية الكاثوليكية في بغداد، العراق

 

    يطيب لنا أن ننشر فيما يلي النصّ الكامل للكلمة التي ألقاها بالإيطالية، غبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، ترحيباً بقداسة البابا فرنسيس، خلال زيارته إلى كاتدرائية سيّدة النجاة السريانية الكاثوليكية في بغداد، العراق، بعد ظهر يوم الجمعة 5 آذار 2021:

 

SALUTO A PAPA FRANCESCO

Dal Patriarca Siro-Cattolico di Antiochia,

 Ignazio Youssef III YOUNAN

Alla Catedrale di « Nostra Signora della Salvezza »

Baghdad, il 05 marzo 2021

 

    Santo Padre,

    «ܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ»

    “Benvenuto nella pace, Pastore vero e Capo saggio”

    L’Iraq, popolo e autorità governative, accoglie oggi con gioia e molta speranza, Sua Santità, messagero di pace e fraternità.

    Conaffetto figliale e profonda gratitudine, le vostre figlie e vostri figli nel Signore, hanno il privilegio di salutare, il Vescovo di Roma, come loro Padre, nel primo giorno della sua tanto attesa visita, in questa catedrale « Nostra Signora della Salvezza » a noi tanto cara.

    Sant’Ignaziodi Antiochia, il « Teoforo », patrono della nostra sede patriarcale, afferma che la Chiesa di Roma « presiede nella carità ». Sua Santità oggi esercita questa confortante carità. Lo stesso padre apostolico e martire, nella lettera ai Romani dice: « Sono frumento di Dio, macinato dai denti delle bestie, per diventare pane pure di Cristo » (IV : 1).

    Proprioin questa catedrale dieci anni fa, durante la divina liturgia dominicale,48 cristiani, bambini ed adulti, donne e uomini, fra di loro due giovani sacerdoti, sono stati massacrati dai terroristi. Con loro furono più di 100 feriti. Quei martiri innocenti hanno mescolato il loro sangue con quello dell’Agnello divino, per testimoniare ai loro fratelli oppressi, uccisi o sradicati, in Iraq e nel Vicino-Oriente, che Gesù stesso, Dio salvatore, continuerà, come ha promesso, a vivere in loro. E noi, forti di questa fede, con coraggio vogliamo testimoniare Cristo Risorto.

    ImploriamoSua Santità di accelerare la beatificazione di questi nostri martiri, di cui la causa è già in processo, per esortare noi tutti qui presenti, a vivere la nostra chiamata sul loro esempio.

    GrazieSantità, noi continuamo a pregare per il Vostro ministero.

 

    Ignazio Youssef III YOUNAN

    patriarca siro-cattolico di Antiochia 

 

إضغط للطباعة