الصفحة الرئيسية البطريركية الأبرشيات الاكليريكيات الرهبانيات الأديرة ليتورجيا
 
التراث السرياني
المجلة البطريركية
المطبوعات الكنسية
إتصل بنا
رسالة عيد الميلاد المجيد لعام 2021 لغبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان (باللغة السريانية)

 
 

    يطيب لنا أن ننشر فيما يلي نص الرسالة التي وجّهها غبطة أبينا البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2021، باللغة السريانية، بعنوان: "يسوع مخلّصنا".

 

    ܡܢܝܢܐ: 182/2021

    ܣܝܩܘܡܐ: 23/12/2021

 

ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܒ̱ܟܐ

 

ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܺܝܛܪ̈ܳܦܽܘܠܺܝܛܶܐ ܘܶܐܦܶܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟ̣ܽܘܪ̈ܶܐܦܶܣܩܽܘܦܶܐ ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ

ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܠܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟ̣ܶܐ ܒܡܳܪܝܳܐ܆

ܒܠܶܒܢܳܢ ܟܺܝܬ ܘܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ

 

ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܡܳܪܰܢ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܥܰܡ ܫܽܘܐܳܠ ܛܰܝܒܘ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܫܦܺܝ̈ܥܳܬܳܐ:

«ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ»

«ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܕܦܳܪܶܩ ܠܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ» (ܡܬܝ ܐ: ܟܐ)

 

    ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܬܰܗܢܝ̈ܳܬܳܐ ܠܶܒܳܢܳܝ̈ܳܬܐ ܕܚܰܡܺܝ̈ܡܳܢ ܥܰܡ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐܰܒܳܗܳܝ̈ܳܬܳܐ܆ ܒܦܽܘܪܣܳܐ ܕܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܘܰܕܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܒ̱ܟܒ܆ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ ܡܺܝܛܪ̈ܳܦܽܘܠܺܝܛܶܐ ܘܶܐܦܶܣܩܽܘ̈ܦܶܐ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܗܰܕ̈ܳܡܰܝ ܣܽܘܢܳܗ̱ܕܳܘܣ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܕܥܺܕܬܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܬܳܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܝܬܳܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟ܆ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܟ̣ܽܘܪ̈ܶܐܦܶܣܩܽܘܦܶܐ ܘܟܳܗܢ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ܆ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܠܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ܆ ܒܠܶܒܢܳܢ܆ ܘܣܽܘܪܺܝܰܐ܆ ܘܥܺܝܪܰܐܩ܆ ܘܥܽܘܒܝܰܡܳܐ ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ܆ ܘܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܡܩܰܕ̈ܫܶܐ܆ ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ܆ ܘܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܬܽܘܪܟܺܝܰܐ܆ ܘܽܐܘܪܺܝܦܺܝ܆ ܘܰܐܡܶܝܪܟܰܐ ܓܰܪܒܝܳܝܬܳܐ܆ ܘܰܐܡܶܝܪܟܰܐ ܬܰܝܡܢܳܝܬܳܐ܆ ܘܐܳܣܬܪܰܐܠܝܰܐ.

    ܘܠܶܗ ܠܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܶܗ ܘܫܽܘܟܳܢ̈ܰܘܗ̱ܝ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ܆ ܘܰܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ ܘܩܶܢܛܳܐ܆ ܘܢܰܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ܆ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܬܶܪܘܰܙ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܡܟܰܠܰܠܬܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ܆ ܥܰܡ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܕܬܶܫܪܶܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܚܕܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܢܰܡܠܶܟ ܚܽܘܒܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡܡ̈ܶܐ ܕܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟ.

    ܡܰܘܠܳܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ܆ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܕܰܒܠܺܠܝܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ ܣܶܥܪܰܬ ܫܡܰܝܳܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܰܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܬܣܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܰܐܫܦܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܒܪܺܝܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇.

    ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܫܚܺܝܡܬܳܐ ܕܝܽܘܡ ܐܰܪܒܥܳܐ ܒܫܰܒܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢܰܢ:

    «ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܘܰܒܥܽܘܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ܆ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢܰܢ ܘܰܐܟܘܳܬܰܢ ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ܆ ܗܘܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗ̱ܝ܆ ܘܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ».

    ܐܺܝܢ܆ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܫܰܚܠܶܦ ܠܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ ܟܽܠܳܢܳܐܺܝܬ܆ ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܠܶܗ ܚܳܐܰܪ܆ ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܢܶܬܚܰܝܰܕ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ.

    ܒܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܡܩܰܕܫܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܚ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܢܪܺܝܡ ܠܚܶܫܟܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. «ܕܢܰܚ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ» (ܠܘܩܐ ܒ: ܛ)܆ ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ «ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܡ̈ܶܐ» (ܬܝܛܘܣ ܒ: ܝܐ). ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܘܰܒܡܰܘܠܳܕܶܗ ܐܶܬܓܠܺܝ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܚܽܘܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܰܡܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܘܰܡܫܰܚܠܶܦ ܠܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܠܡܰܟܬܰܒܙܰܒܢܳܐ܆ ܘܦܳܪܶܣ ܫܠܳܡܳܐ ܘܰܪܘܳܙܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܓܰܫܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ.

    ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܚܽܘܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܘܰܕܢܺܚܶܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܰܡܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܦܳܪܫܳܐ ܒܶܝܬ ܠܰܢ ܘܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܡܶܢ ܡܶܫܬܰܒܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܦܫܳܐ. ܚܺܐܪܽܘܬܰܢ ܐܰܝܟ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܬܶܠ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܶܓܡܽܘܪ ܒܰܢ ܛܰܝܒܘ̈ܳܬܶܗ܆ ܘܰܕܢܶܦܪܽܘܣ ܠܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܟܰܪ ܕܰܫܪܶܝܢܰܢ.

    ܐܳܘ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܠܘܳܬܳܟ ܢܺܐܬܶܐ ܘܟܰܦܳܐ ܢܶܒܪܽܘܟ ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ ܕܒܽܐܘܪܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܘܰܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܙܡܺܝܪܰܬ ܣܰܒܪܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ܆ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܽܘܒܳܟ ܕܰܐܪܟܢܳܟ ܕܒܰܝܢܳܬܰܢ ܬܶܫܪܶܐ܆ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܕܬܶܡܠܶܐ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܣܰܒܪܳܐ ܘܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܐܰܫܦܰܥ ܫܠܳܡܳܟ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܟ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ܆ ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܕܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܒܳܟ ܢܶܬܚܰܝܰܕ܆ ܘܒܰܐܒܽܘܟ ܘܰܒܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

    ܣܳܟܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܒܽܘܪܟܬܰܢ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܘܚܽܘܒܰܢ ܐܰܒܳܗܳܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ܆ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܡܒܰܪ̈ܟܶܐ܆ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܬܗܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̈ܢ܆ ܐܰܡܺܝܢ.

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ... ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ.

 

    ܐܺܝܓܢܰܛܝܳܘܣ ܝܰܘܣܶܦ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܽܘܢܰܐܢ

    ܦܰܛܪܝܰܪܟܳܐ ܕܰܐܢܛܝܽܘܟܺܝܰܐ ܕܣܽܘܪ̈ܝܳܝܶܐ ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܝ̈ܶܐ

 

 

إضغط للطباعة