الصفحة الرئيسية البطريركية الأبرشيات الاكليريكيات الرهبانيات الأديرة ليتورجيا
 
التراث السرياني
المجلة البطريركية
المطبوعات الكنسية
إتصل بنا
التراث السرياني >> الموسيقى السريانيّة >> ترتيلة نيشي دورشليم

اضغط هنا لسماع الترتيلة

جوق الشباب:
الأب دريد بربر
الأخ بولص كجو
الأخ يوحنّا بطرس
ترتيل افرادي:
الأخ يوحنّا بطرس

التوزيع الموسيقي: كمال سيقلي

-------------------------------------------------------------------------------- ܢܫܐ ܕܐܘܪܫܠܡ ܡܒܟܝܢ ܗܘܝ ܠܗ ܠܡܫܝܚܐ

ܒܗܝ ܫܥܬܐ ܕܕܒܘܘܗܝ ܕܢܨܛܠܒ

ܘܥܢܐ ܘܐܡܪ ܠܗܝܢ ܕܠܝ ܒܟܝܐ ܠܡܘܢ ܒܥܝܢ ܐܢܬܝܢ

ܘܠܡܚܕ ܗܘܝܐ ܠܝ ܩܝܡܬܐ

ܒܟܝܐ ܠܝܘܕܝܐ ܘܐܒܠܐ ܘܚܫܐ ܠܒܢܝܗܘܢ

ܕܐܒܕܘ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ ܥܠܡܐ

ܕܘܝܕ ܒܪ ܐܝܫܝ ܐܬܢܒܝ ܥܠ ܦܪܘܩܢ

ܕܒܙܥܘ ܐܝܕܘܗܝ ܐܦ ܪܓܠܘܗܝ

ܘܡܦܠܓܝܢ ܢܚܬܘܗܝ ܘܥܠ ܠܒܘܫܗ ܐܪܡܝܘ ܦܣܐ

ܘܠܨܗܝܗ ܚܠܐ ܐܫܩܝܘܗܝ

ܫܦܝܪ ܐܬܢܒܝ ܐܫܥܝܐ ܥܠ ܝܘܕܝܐ

ܕܥܡܐ ܗܘ ܣܟܠܐ ܘܐܫܕ ܕܡܐ

ܕܠܡܪܗܘܢ ܨܥܪܘ ܘܐܣܩܘ ܨܠܒܘܗܝ ܥܠ ܩܝܣܐ

ܘܦܠܓܘ ܢܚܬܘܗܝ ܒܝܢܬܗܘܢ

ܝܘܕܐ ܘܓܝܣܐ ܚܕ ܢܦܩ ܡܢ ܦܪܕܝܣܐ

ܐܚܪܢܐ ܥܐܠ ܠܓܘ ܓܢܬܐ

ܕܡܣܠܝ ܠܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܘܗܘܐ ܒܪ ܡܠܟܘܬܐ

ܘܒܪ ܡܠܟܘܬܐ ܠܒܪ ܐܫܬܕܝ

ܗܠܠܘܝܗ ܡܝܬ ܚܝܐ ܘܚܝܐ ܡܝܬܐ

ܢܦܩ ܬܠܡܝܕܐ ܘܥܠ ܛܥܝܐ